Krungthai Connext Krungthai Connext
Information Information

ท่านที่ได้รับสิทธิ แต่โอนเงินไม่สำเร็จ

เนื่องจาก
 • บัญชีธนาคารถูกปิด
 • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
 • ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
 • เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
 • เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคาร
Promptpay Information

ผู้พิทักษ์สิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ผู้พิทักษ์สิทธิ์คือ??

 • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล/หลักฐานการประกอบอาชีพ จากประชาชนผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจในการตัดสินผลการพิจารณา โดยเพียงทำการส่งข้อมูลเข้ากระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของมาตรการฯ ต่อไป
 • สำหรับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบข้อมูล กระทรวงการคลังอาจจะมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบอาชีพของผู้ยื่นทบทวนสิทธิเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ซึ่งจะมีการติดต่อเพื่อขอเข้าพบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ
 • ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ
 • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไม่มีการเรียกรับเงินหรือรับสิ่งของอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิของผู้ลงทะเบียนตามมาตรการฯ

“โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์”

ผู้พิทักษ์สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูล 3 ขั้นตอน

1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน
ของผู้ทบทวนสิทธิ
2. ถ่ายรูปใบหน้า
ของผู้ทบทวนสิทธิ
3. ตรวจสอบและถ่ายรูปหลักฐาน
ประกอบอาชีพของผู้ทบทวนสิทธิ

หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

ภาพหลักฐานการประกอบอาชีพ
เช่น สถานที่ทำงาน หน้าร้าน รถที่ขับ สินค้าที่ขาย อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ
เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบขับขี่สาธารณะ ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เช่น สัญญาเช่าร้าน หลักฐานการรับเงิน ที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีไม่มีหน้าร้าน) หลักฐานทาง social media เอกสารการรับงานหรือดูแลลูกค้าตามการว่าจ้าง

มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระ
รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อาทิ
 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฯ
 • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ
 • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

สอบถามข้อมูลมาตรการ ฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020
(ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน

Krungthai Contact Center
โทร. 02 111 1144
(ตลอด 24 ชั่วโมง)